Właśnie jesteś w: Start

Do końca wakacji

pozostało już tylko 11 dni 9 godzin 33 minut

Logowanie


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
Wyprawka szkolna
Redaktor: Izabela Staniek-Gudys   

wyprawka.jpg

   UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

Ø  uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Ø  uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy  VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Ø  uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego,

technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasy III  liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

Ø  uczniów :

·         słabowidzących,

·          niesłyszących,

·          słabosłyszących,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015

do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów,

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących,

techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I,

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

·        Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać

„Wyprawkę szkolną"?

 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników

a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może

otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1.      uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2.        uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji

dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z

art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,

sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub

wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w  Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej

liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów

obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra

Obrony Narodowej.

3.      niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:

·         słabowidzącym,

·          niesłyszącym,

·          słabosłyszącym,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku

gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów

edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I

szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

·        Jak ubiegać się o pomoc ?

                    

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Ø  złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby

- za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)

albo  pełnoletniego ucznia.

Ø  Do wniosku należy dołączyć:

o   w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium

dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych

przypadkachdo wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów -

oświadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie

o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku

do zasiłku rodzinnego

o   w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium

dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

o   W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku

należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ø  rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

Ø  zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników

do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu

materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości

wartości pomocy.

Ø  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,

w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia,

rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,

paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku

złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub

materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

 

Ø  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych

jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka)

albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły,

klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu,

datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot,

który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Ø  realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych oraz Uchwała Rady Ministrów nr 144/2014

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

- „Wyprawka szkolna".

 

 

Wniosek należy złożyć w terminie do 5.09.2014r.

(w sekretariacie szkoły, do której dziecko

uczęszcza)


 

 
Sekretariat
Redaktor: Izabela Staniek-Gudys   
Organizacja pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień 2014r. 

od 01 lipca do 11 lipca 2014r.- czynny od 7:00 do 15:00

09 lipca 2014 r. - nieczynny

od 12 lipca 25 lipca 2014 r.- nieczynny

od 28 lipca do 01 sierpnia 2014r. - czynny od 7:00 do 15:00

04 sierpnia do 14 sierpnia 2014 r. - nieczynny

od 18 sierpnia do 29 sierpnia 2014r. - czynny od 7:00 do 15:00

 


 
Sezon pływacki zamknięty...
Redaktor: Agnieszka Borgieł   

Sezon pływacki zamknięty...

W poniedziałkowe przedpołudnie - 23 czerwca - na pływalni MOSiR odbyły się Zawody Pływackie będące podsumowaniem tegorocznego sezonu pływackiego.

W zawodach uczestniczyło 50 zawodników, startujących na dystansie 25 m stylem dowolnym. Konkurs rozegrano w kilku kategoriach wiekowych (roczniki 2004 - 2008).

Wśród zawodników znaleźli się także reprezentanci naszej szkoły dopingowani przez licznie zgromadzoną publiczność. Nasi pływacy stanęli na wysokości zadania, zdobywając wiele medali, a przy okazji pobijając swoje rekordy życiowe.

Dzieci zostały nagrodzone dyplomami, medalami i pysznymi batonami. Wśród zawodników rozlosowano także cenne nagrody-niespodzianki.

Sezon pływacki 2013/2014 zamknięty. Do zobaczenia we wrześniu... A w nowym roku szkolnym kilka nowości - nasze Szprotki awansują i staną się Płotkami! Ale nie martwcie się - w szkole – być może pojawią się nowe Szprotki... Będzie się działo! 

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów serdecznie dziękujemy. Zawodnikom gratulujemy fantastycznych wyników oraz świetnej zabawy. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym wypłyną na jeszcze szersze wody!

Zdjęcia w galerii 


 
WAKACJE!!!
Redaktor: Wojciech Czauderna   
wakacje.png

 
 
Szkolny zestaw podręczników
Redaktor: Alicja Wierzejska   

 
Na stronie szkoły jest już dostępny
Szkolny zestaw podręczników
na rok szkolny 2014/2015
 

 
Piknik rodzinny
Redaktor: Agnieszka Borgieł   

 

Niezapomniany dzień...

 

Za nami Piknik Rodzinny - impreza pełna atrakcji oraz niespodzianek.

Pomimo deszczu - czasami bardzo ulewnego - wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor. Piknik rozpoczęliśmy występami artystycznymi. Były piosenki - zaprezentowane przez dzieci z koła wokalnego De-mollki, był polonez - w wykonaniu przepięknie ubranych uczniów klas czwartych oraz tańce towarzyskie - którymi urzekła nas grupa taneczna pana Radka. W czasie Pikniku swoje umiejętności zaprezentowały również nasze czechowickie Mażoretki.

Jedną z głównych atrakcji Pikniku były rozgrywki sportowe, a więc tradycyjne już przeciąganie liny (i tu najlepsza okazała się klasa piąta - nagrodzona pysznym tortem!) oraz konkurencje rodzinne, takie jak:  skoki w workach, „jazda na nartach", przejście przez tunel, „podróż statkiem" itp. Wprawdzie kapryśna pogoda uniemożliwiła rozgrywki pod gołym niebem, ale zaplanowane konkurencje odbyły się na sali gimnastycznej i korytarzach szkoły, zaś rodziny, które dzielnie poradziły sobie z zadaniami - w nagrodę za trud oraz poczucie humoru, wzięły udział w losowaniu cennych nagród. 

Największą atrakcją dnia była loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower górski oraz półroczny kurs nauki języka angielskiego. Do dyspozycji najmłodszych był dmuchany zamek i stoisko, na którym można było umalować sobie twarz. Miłośnicy sztuczek cyrkowych mogli podziwiać pokazy grupy „Zapaleńcy". Deszczowa aura nie przeszkodziła naszym dzielnym rodzicom w przygotowaniu grillowanych potraw oraz pysznej grochówki, zaś na amatorów słodyczy czekały wspaniałe ciasta domowej roboty.

Chwile piknikowych przyjemności upłynęły bardzo szybko, ale przyniosły radość oraz poczucie, że w naszej szkole dzieci, rodzice i nauczyciele potrafią wspólnie pracować oraz bawić się. Stanowimy zgrany zespół!

Ten dzień na pewno pozostanie w naszej pamięci. Warto spotykać się w tak miłej atmosferze, wśród uśmiechniętych, pozytywnie „zakręconych" dorosłych i dzieci.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przybycie i aktywny udział w Pikniku - to właśnie dzięki Wam impreza - pomimo niesprzyjającej pogody - pełna była rodzinnego ciepła.

Dziękujemy wszystkim sponsorom - bez Was nie byłoby tak cudownej zabawy.   


Szczególne podziękowania należą się:

MOSiR - za karnety na basen,

MDK Świt - za rodzinne wejście na film familijny,

Pałac Kotulińskich p. Zych - za zaproszenie dla zwycięskich rodzin z dziećmi na deser,

Dworek Eureka - za zaproszenie na „Festiwal smaków",

Właścicielom kawiarni Malinowa - za zaproszenie dla zwycięskich rodzin z dziećmi na deser,

UNIKIDS - za półroczny kurs języka angielskiego oraz indeksy,

Panu Mariuszowi Fiedorkowi KASA STEFCZYKA - za

„Mażoretkom" - za przepiękne występy,

 

Anonimowemu sponsorowi - za ufundowanie nagrody głównej - roweru, 

Pani Teresie Markiel „Sklep pod zamkiem" - za produkty na Piknik,

Panu Hankusowi - za soczki,

Państwu Teresie i Adamowi Pławeckim - za produkty na Piknik,

Państwu Alinie i Mirosławowi Burmanom

Właścicielom sklepu „Świat zabawek" ul. Słowackiego 13A

 

Panu Mariuszowi Skrbeńskiemu - za wspaniałą grochówkę i profesjonalną obsługę,

Karolince Nalborczyk oraz Patrycji  Poloczek - za piękne malunki na twarzach dzieci,

Panu Markowi Poloczkowi z ekipą - za atrakcję „wspinaczkową",

Grupie „ZAPALEŃCY" - za niezwykłe pokazy sztuki cyrkowej,

 

Wszystkim mamusiom zaangażowanym w pracę w kuchni i bufecie.

Tatusiom, którzy dzielnie czuwali przy grillu.

Tym, którzy pomagali w przygotowaniu pikniku i sprzątaniu po zakończeniu.

Rodzicom, którzy zadbali o atrakcyjne fanty, zaopatrzenie bufetu, produkty  i pyszne ciasta.

Dzieciom za wspaniałe występy artystyczne.

Nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w organizacji.

 

Wszystkim rodzicom, którzy pomimo niesprzyjającej pogody bawili się razem z nami a tym samym stali się sponsorami!

 

Z niecierpliwością czekamy na kolejny Piknik. Do zobaczenia za rok!


img_0013.jpgimg_0008.jpg


 
Dni wolne
Redaktor: Alicja Wierzejska   
wolne.png

 
 
Konkurs czytelniczy
Redaktor: Aldona Starzyk   
lektury.png

 
 
Zaproszenie
Redaktor: Marzanna Nycz   
piknik_zapr.png

 
 
Wyprawka szkolna
Redaktor: Monika Świstun   

Informacja o możliwości dofinansowania podręczników

na rok 2014/2015

,, Wyprawka szkolna"

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Rządowego Programu pomocy uczniom w formie dofinansowania podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Uprawnieni do uzyskania pomocy są uczniowie rozpoczynający w 2014 roku naukę w klasach II, III i VI oraz wszystkich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł brutto na osobę.

- z  rodzin, w których dochód jest przekroczony ale występuje trudna sytuacja życiowa lub losowa wymieniona w ustawie o pomocy społecznej m.in.: sieroctwo, bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; potrzeba ochrona macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

-uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- bez względu na klasę

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o wstępne poinformowanie o tym fakcie wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego do dnia 11 czerwca.

 

Wnioski dostępne będą w sekretariacie, u pedagoga szkolnego i na stronie internetowej szkoły pod koniec sierpnia i w pierwszych dniach września.


 
Konkurs
Redaktor: Monika Świstun   

Zaproszenie do konkursów

Pedagog szkolny zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskich konkursach: plastycznym i literackim, organizowanych w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Temat pracy:

„Mój czas”

 

Rozumienie tematu zawarte w regulaminie konkursu:

Znalezienie swojej pasji już w dzieciństwie może być sposobem na uniknięcie problemów w przyszłości.

Narysuj( technika dowolna, format dowolny ) lub napisz jak spędzasz wolny czas. Prace należy składać u pedagoga szkolnego lub wychowawców do 14 czerwca. Szczegółowe regulaminy dostępne na stronie: www.trzezwyumysł.pl lub u pedagoga.

 

Powodzenia i miłej zabawy!

trzezwy.png 


 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»statystyka Katalog stron internetowych