Właśnie jesteś w: Start

Do wakacji

pozostało już tylko 276 dni 7 godzin 44 minut

Logowanie


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
Wybory do Zarządu SU
Redaktor: Aldona Starzyk   
  
wybory_do_zarzadu_su_2014_2015.jpg
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Zbiórka makulatury
Redaktor: Beata Nowak   

zbiorka_makulatury.jpg
 

 
 
Konkurs plastyczny
Redaktor: Joanna Kołoczek   

jesienny_lisc.jpg
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Regulamin SU
Redaktor: Aldona Starzyk   

samorzad_uczniowski.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Aktualny plan lekcji 2014/2015
Redaktor: Joanna Zemanek   

 
 Na stronie szkoły jest już umieszczony aktualny
 
 
Zmiany dotyczą głównie j.angielskiego i sal lekcyjnych. 
 
kalendarz2.gif 
 
   

 
 
Konkurs fotograficzny
Redaktor: Aldona Starzyk   

 

 konkurs_foto.png

  


 

 
Nowy rok szkolny 2014/2015
Redaktor: Aldona Starzyk   
 
rozbrzmial_pierwszy_dzwonek.jpg
 
 

 
 
Plan lekcji 2014/2015
Redaktor: Joanna Zemanek   

  

            Na stronie szkoły jest już dostępny                      

plan lekcji        

na rok szkolny 2014/2015        

 

kalendarz.gif 

    


 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Redaktor: Marzanna Nycz   
    rozpoczecie_roku_szkolnego_2014_2015.png
 
 

 
 
Wyprawka szkolna
Redaktor: Izabela Staniek-Gudys   

wyprawka.jpg

   UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

Ø  uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Ø  uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy  VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Ø  uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego,

technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasy III  liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

Ø  uczniów :

·         słabowidzących,

·          niesłyszących,

·          słabosłyszących,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015

do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów,

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących,

techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I,

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

·        Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać

„Wyprawkę szkolną"?

 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników

a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może

otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1.      uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2.        uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji

dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z

art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,

sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub

wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w  Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej

liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów

obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra

Obrony Narodowej.

3.      niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:

·         słabowidzącym,

·          niesłyszącym,

·          słabosłyszącym,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku

gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów

edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I

szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

·        Jak ubiegać się o pomoc ?

                    

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Ø  złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby

- za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)

albo  pełnoletniego ucznia.

Ø  Do wniosku należy dołączyć:

o   w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium

dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych

przypadkachdo wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów -

oświadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie

o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku

do zasiłku rodzinnego

o   w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium

dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

o   W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku

należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ø  rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

Ø  zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników

do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu

materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości

wartości pomocy.

Ø  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,

w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia,

rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,

paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku

złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub

materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

 

Ø  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych

jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka)

albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły,

klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu,

datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot,

który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Ø  realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych oraz Uchwała Rady Ministrów nr 144/2014

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

- „Wyprawka szkolna".

 

 

Wniosek należy złożyć w terminie do 5.09.2014r.

(w sekretariacie szkoły, do której dziecko

uczęszcza)


 

 
Sekretariat
Redaktor: Izabela Staniek-Gudys   
Organizacja pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień 2014r. 

od 01 lipca do 11 lipca 2014r.- czynny od 7:00 do 15:00

09 lipca 2014 r. - nieczynny

od 12 lipca 25 lipca 2014 r.- nieczynny

od 28 lipca do 01 sierpnia 2014r. - czynny od 7:00 do 15:00

04 sierpnia do 14 sierpnia 2014 r. - nieczynny

od 18 sierpnia do 29 sierpnia 2014r. - czynny od 7:00 do 15:00

 


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»statystyka Katalog stron internetowych