Właśnie jesteś w: Start
Rada Rodziców
wiarygodna_szkola.jpg

Logowanie


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Email
Redaktor: Bartłomiej Nowak   

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

MISJA

 

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może- pomóż"

                                                                                                             J. Korczak

 

Jesteśmy po to, aby:

 

·        nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności

·        podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny

·        rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące

·        dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw

·        kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki

·        uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań

·        rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole

·        wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności- inności

·        umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami

·        kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

·        wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne

 

WIZJA

 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Nasz absolwent:

 

1.     Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.

2.     Prezentuje postawę patriotyczną.

3.     Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.

4.     Wie co to jest system wartości- poszukuje dobra.

5.     Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny   w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

6.     Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.

7.     Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

8.     W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.

9.     Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych                   i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.

 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY

W OPARCIU O OBSZARY

 

I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE

 

Podobszar: Program Wychowawczy i Program Profilaktyki

 

Diagnoza stanu:

 

Działania podejmowane przez nauczycieli, wychowawców, rodziców służyć mają kształtowaniu określonej sylwetki ucznia - absolwenta naszej szkoły.

Sylwetkę wychowanka naszej szkoły opisuje w sposób całościowy Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki. Nauczyciele opracowali własne plany wychowawcze oparte na Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowane do możliwości szkoły, priorytetów MEN i potrzeb środowiska rodzinnego uczniów. Programy te  promują wychowanie dziecka, które mając ukształtowane poczucie własnej wartości, jest wrażliwe na dobro, uwierzyło we własne siły, nabyło umiejętności umożliwiające osiąganie w przyszłości wartościowych i trudnych celów życiowych. Programy uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego. Opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

 

Standard:

Szkoła posiada i realizuje szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, które zawierają cele określone w podstawie programowej, uwzględniające potrzeby środowiska rodzinnego uczniów oraz dostosowane do możliwości szkoły.

 

Wskaźniki:

1.     Program Wychowawczy Szkoły zawiera misję szkoły oraz opisuje               w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

2.     Program Wychowawczy Szkoły uwzględnia treści zawarte                          w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego uczniów.

3.     Program Wychowawczy Szkoły dostosowany jest do możliwości szkoły, cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu                         i realizacji tego programu.

4. Program Profilaktyki zawiera treści i zadania zmierzające do przygotowania uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

 

Kryteria sukcesu:

 

 

 

 

 

1.    Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji

Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

2.     Podejmowane przez społeczność szkolną wielokierunkowe działania

 skutecznie eliminują ze środowiska szkolnego zagrożenia, patologię społeczną.

3.            Większość absolwentów szkoły identyfikuje się z sylwetką

wychowanka zaprezentowaną w misji wychowawczej szkoły.

 

     

Podobszar: Potrzeby opiekuńcze uczniów.

 

Diagnoza stanu:

 

            Przeprowadzone badania pozwalają na w miarę wnikliwe rozpoznanie potrzeb opiekuńczych uczniów i w kolejności zapewnienia uczniom wszelkich możliwych form pomocy.

            Działania dotyczą głównie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Celem działań jest: zapewnienie potrzebującym uczniom dożywiania oraz opieki w świetlicy szkolnej, zorganizowanie dla potrzebujących uczniów dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych, dydaktyczno-wyrównawczych, otoczenie szczególną opieką przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły dzieci specjalnej troski, organizowanie współpracy szkoły z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, pomocy socjalnej              i prawnej, a przede wszystkim środowiskiem rodzinnym ucznia.

 

 

Standard:

Szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której potrzebują.

 

Wskaźniki:

1.      Szkoła posiada pełne rozeznanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

2.      Szkoła zapewnia wszelkie dostępne jej formy pomocy uczniom                z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

3.      Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej.

Kryteria sukcesu:

1.      Szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.

2.      Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc materialną w formie dożywienia , stypendia na zakup podręczników, bezpłatnego wypoczynku w okresie feryjnym.

3.      Uczniowie mają zapewnioną opiekę w czasie wolnym od zajęć w świetlicy szkolnej .

 

Podobszar: Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 

Diagnoza stanu:

 

            Szkoła posiada tereny, budynki dostosowywane do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były atrakcyjne i bezpieczne.

            W szkole  przewidywana jest poprawa  wyposażenia oraz wykonywanie bieżących remontów. Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem  bezpieczeństwa ich użytkowania.  Opracowywane są regulaminy pomieszczeń. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. Prowadzi się zakupy niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy. Są przeprowadzane systematyczne  szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.  Opracowywane są harmonogramy i regulaminy dyżurów nauczycieli.

            W szkole podejmowane są działania mające na celu profilaktykę zaburzeń zachowania. Nauczyciele realizują programy profilaktyczne oraz programy zajęć pozalekcyjnych o charakterze wychowawczym. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi ją w działaniach wychowawczych.

 

 

StaStandard:

Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 

Wskaźniki:

1.      Szkoła zapewnia właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą.

2.      Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji.

3.     Pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

 

Kryteria sukcesu:

1.      Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniom.

2.      Szkoła ma wybudowaną pełnowymiarową i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną.

3.      W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.

4.      Co roku  klasy objęte są Programem Wychowawczym i  Profilaktyki.

 

 

 

 

II OBSZAR: NAUCZANIE

 

Podobszar: Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

Diagnoza stanu:

 

Realizując funkcję dydaktyczną szkoła opiera się na programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel wybiera program odpowiadający wymogom prawa szkolnego oraz specyfice środowiska.  Jednocześnie jest to program nauczania skorelowany z treściami programów innych przedmiotów.

          Dlatego też dążeniem szkoły stało się, by przedmiotowe zespoły nauczycieli opracowały szkolny zestaw programów nauczania gwarantujący pełną realizację zadań szkoły określanych w podstawie programowej, obejmujący całą działalność dydaktyczną szkoły, z uwzględnieniem wymiaru wychowawczego.

Realizacja programów nauczania winna odbywać się rytmicznie
w każdym oddziale zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zestaw obowiązujących w szkole programów nauczania podlega corocznej ewaluacji
i modyfikacji przez zespół nauczycieli, który go ustalił.

 

Standard:

Szkoła posiada Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględniający całość podstawy programowej oraz systematycznie realizuje ujęte cele i zadania.

 

Wskaźniki:

1.      Dla każdego oddziału istnieje zestaw skorelowanych ze sobą programów nauczania zatwierdzony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MEN.

2.      Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań szkoły określonych w podstawie programowej.

                     3.      Wybrane przez nauczycieli programy nauczania skorelowane są  z Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki.

4.      Realizacja programów nauczania odbywa się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie z ustalonym zestawem, który jest modyfikowany w miarę potrzeb i podlega ewaluacji.

 

Kryteria sukcesu:

                   1.      Szkoła posiada zestaw programów nauczania skorelowanych ze sobą  i uwzględniających całość podstawy programowej tzw. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

2.      Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

3.      Realizacja ścieżek edukacyjnych odbywa się rytmicznie w każdym oddziale drugiego etapu edukacyjnego zgodnie z ustalonym zestawem.

 

 

 

 

Podobszar: Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Diagnoza stanu:

 

           Rada pedagogiczna opracowała Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 1, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

            WSO podlega ciągłej ewaluacji, tak, by sposoby oceniania były zgodne                      z zapisem w statucie i uwzględniały wymagania ujęte w odpowiednich aktach prawnych.

Nauczyciele zobowiązani zostali do informowania uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Natomiast wychowawcy klas do przekazania informacji o zasadach oceniania zachowania.

 

 

StaStandard:

Szkoła ma opracowany System Szkolnego Oceniania uwzględniający wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN z późniejszymi zmianami                 i stosuje zasady oceniania określone w tym regulaminie.

 

Wskaźniki:

1.    W szkole opracowane są szczegółowe zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i realizujące funkcję informacyjną, motywującą oraz wspomagającą.

2.    Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów znane są całej społeczności szkolnej - nauczycielom, uczniom, rodzicom.

3.    Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi w  systemie oceniania.

4.    System oceniania podlega monitorowaniu i ewaluacji.

 

 

Kryteria sukcesu:

1.     Szkoła ma opracowany Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględniający wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN i stosuje zasady określone w tym regulaminie.

2.     Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o zasadach oceniania zachowania.

 

Podobszar: Doskonalenie nauczycieli

 

Diagnoza stanu:

 

Rozporządzenie MEN z dnia 10 października 1991 r. szczegółowo określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych na dane stanowisko. Warunek taki stawia również Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

            Dlatego też dążeniem dyrektora,  jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli, inspirowanie i wspomaganie ich rozwoju zawodowego. Nauczyciel uczestniczący w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe jest otwarty na nową myśl pedagogiczną, szybciej odnajduje się w nowych sytuacjach, lepiej radzi sobie               z występującymi w pracy problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju szkoły wpływa na jakość jej pracy.

            Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli.

            Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w szkole normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań                i zgodnie z określoną procedurą w tym zakresie.

            W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Nauczyciele zaangażowani są w organizowane przez szkołę doskonalenie. Nowo zatrudnieni nauczyciele uzyskują pomoc
i wsparcie merytoryczne. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli do tego powołanych lub całej rady pedagogicznej. W szkole istnieje plan doskonalenia  nauczycieli, w którego tworzenie zaangażowani są wszyscy nauczyciele.

            Szkoła stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, w formach dokształcania i doskonalenia zewnętrznego oraz korzystania                      z doradztwa metodycznego. Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli uwzględnia potrzeby szkoły jak również potrzeby rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego i ubiegają się o kolejne stopnie ich awansu zawodowego.

 

 

Standard:

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskaźniki:

1.    Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe

2.    Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia.

3.    Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

 

Kryteria sukcesu:

1.      Każdy nauczyciel przynajmniej raz w roku uczestniczy w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

 

 

 

 

 

 

III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY

 

Podobszar: Właściwości szkoły

 

Diagnoza stanu:

 

            Ważnym elementem i podstawą  właściwego przebiegu procesu wychowania jest przyjazny klimat szkoły. Klimat, w którym relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach społecznych i etycznych. Szkoła, w której panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz między nauczycielami                  i uczniami.

            Dlatego też nauczyciele jako decydujący czynnik sprzyjający budowaniu przyjaznego klimatu szkoły uznają przyjazną atmosferę w Radzie Pedagogicznej i na płaszczyznach uczniowie - nauczyciele - dyrektor. Dużą wagę przywiązują do przyjaznego traktowania ucznia. Dążą do rozbudzania wśród wychowanków życzliwości i otwartości, wzajemnej akceptacji. Szczególną opieką starają się otoczyć uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo.

            W szkole dąży się do sytuacji, w której pracownicy i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień stanowiących o prawach                   i obowiązkach dziecka i ucznia. Prawa i obowiązki każdego członka społeczności szkolnej powinny być powszechnie znane i akceptowane.

            Nauczyciele czynią starania, by uczniowie integrowali się z klasą                    i akceptowali szkołę. W tym celu organizują różne formy spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wieczorki okolicznościowe, spotkania wigilijne, wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych.

            Wychowawcy klas pierwszych pomagają uczniom w adaptacji do nowej sytuacji. Organizują spotkania rodziców z pedagogiem. Wspólnie przygotowują uroczystość ślubowania klas pierwszych.

            Ważnym elementem budowania klimatu szkoły jest kultywowanie tradycji szkolnej. Szkoła dąży do wypracowania tradycji wpływających na pozytywne stosunki międzyludzkie. Organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i patriotycznym.

 

Standard:

Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw             i obowiązków wszystkich podmiotów.

 

Wskaźniki:

1.     W szkole panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej.

2.      Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez wszystkich.

3.      Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły.

 

 

Kryteria sukcesu:

1 .    Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemnie prawa                        i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.

2.      Każda klasa co najmniej jeden raz w roku szkolnym organizuje klasowe spotkanie integracyjne.

 

Podobszar: Współpraca z rodzicami

 

Diagnoza stanu:

 

            Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim współdziałaniu                  z rodzicami. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

         Udział rodziców klas młodszych jest znacznie częstszy. Chętnie uczestniczą we wszystkich formach działań: przychodzą na zebrania klasowe, zebrania Rady Rodziców, organizują wycieczki i imprezy dla swoich dzieci, cieszą się, gdy mogą obserwować swoje dzieci podczas szkolnych uroczystości i występów, utrzymują kontakt z wychowawcą.

         Wraz z przejściem dziecka na drugi etap kształcenia maleje aktywność rodziców. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się zarówno w samych rodzicach, którzy uważają, że dziecko staje się samodzielniejsze. Przyczyniać się mogą sami uczniowie, którzy chcą być samodzielni i mniej kontrolowani przez rodziców. Przyczyny można widzieć również w pracy szkoły.

 W klasach starszych zwiększa się liczba nauczycieli, z którymi należy utrzymywać kontakt, aby znać sytuację szkolną dziecka - sytuacja taka ogranicza i pogarsza przepływ informacji. Szkoła staje się miejscem mniej przyjaznym dla dziecka.

 Miejsce znanej klasy, w której można było spotkać panią i dzieci, zajmuje najczęściej szkolny korytarz lub pokój nauczycielski, w którym spędza przerwę jednocześnie co najmniej kilka osób.

Rodzic w szkole postrzegany jest przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za poczynania i postępy swojego dziecka. Nauczycielom zależy na współpracy     z rodzicami, bo warunkuje to efektywność pracy wychowawczej, a często i dydaktycznej. Dlatego nauczyciele zabiegają
o kontakty z rodzicami. Oczekują ich na zebraniach rodzicielskich, na specjalnych dyżurach,  zapraszają do udziału w imprezach i uroczystościach, zwracają się o kontakt indywidualny. Dążą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie szkoła - dom. Udział rodziców na partnerskich zasadach w pracach szkoły stwarza szansę do świadomej akceptacji podejmowanych inicjatyw i gwarantuje ich poparcie w toku realizacji.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wybrani spośród Rad Oddziałowych rodzice angażują się w szkolne wydarzenia i codzienne problemy. Niestety stanowią oni nieliczną grupę.

W interesie szkoły powinno być uświadomienie wszystkim rodzicom roli, jaką mogą i powinni odegrać w życiu szkoły ze wskazaniem wszystkich praw                    i obowiązków. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym wraz z wynikającymi                   z niego konsekwencjami sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności.

 

Standard:

Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliwe obszary jej działalności.

 

Wskaźniki:

1.     Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami                                   i wychowawcami.

2.     Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

3.     W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział                                     w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych problemów szkolnych jest znaczący.

 

Kryteria sukcesu: 

1.      Rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

2.     Rodzice wspierają ze środków Rady Rodziców wszystkie inicjatywy o dofinansowanie których występuje szkoła.

 

 

Załączniki do Koncepcji Pracy Szkoły:

 

- Plan Pracy Szkoły

- Szkolny Program Wychowawczy

- Szkolny Program Profilaktyki

 


statystyka Katalog stron internetowych